Chuỗi Sự Kiện (24/3 – 26/3) - Mừng Update Tháng 3
23-03-2020

Thưởng đạt mốc

-= Thưởng đạt mốc =-

Thời gian:
  • 12h30 ngày 24/3 - 26/3 | Áp dụng: S1 - S218.
Tặng hoaThưởng  
50Tinh Đồ*1EXP Đơn Thú-Lớn*2Đá Ngũ Sắc*1
100Tinh Đồ*2EXP Đơn Thú-Lớn*4Đá Ngũ Sắc*1
200Tinh Đồ*3EXP Đơn Thú-Lớn*6Đá Ngũ Sắc*1
500Tinh Đồ*4EXP Đơn Thú-Lớn*8Đá Ngũ Sắc*2
1000Đá Tinh Luyện*3EXP Đơn Thú-Lớn*10Đá Ngũ Sắc*2
1500Đá Tinh Luyện*3EXP Đơn Thú-Lớn*20Đá Ngũ Sắc*3
2000Đá Tinh Luyện*4EXP Đơn Thú-Lớn*30Đá Ngũ Sắc*5