Chuỗi Sự Kiện (24/3 – 26/3) - Mừng Update Tháng 3
23-03-2020

BXH Tiêu Phí Đá Huyền Cơ

-= BXH Tiêu Phí Đá Huyền Cơ =-

Thời gian:
  • 12h30 ngày 24/3 - 26/3 | Áp dụng: S1 - S218.
Top Tiêu VàngPhần thưởng
Top 1Đá Huyền Cơ*50Đá Tăng ST Lv7*1Uy Hổ Kỳ*2Đá Luyện Hóa*2
Top 2Hộp Sách KN Cao*2Đá Giảm ST Lv7*1Uy Hổ Kỳ*1Đá Luyện Hóa*1
Top 3Hộp Sách KN Cao*1Đá Giảm ST Lv6*2Đá Luyện*5Đá Ngũ Sắc*10
Top 4Tinh Thần Nguyên*7Đá Tăng ST Lv6*1Đá Luyện*3Đá Ngũ Sắc*7
Top 5Tinh Thần Nguyên*5Đá Giảm ST Lv6*1Đá Luyện*2Đá Ngũ Sắc*5
Top 6Tinh Thần Nguyên*3Hộp Đá Lv6*2Đá Luyện*2Đá Ngũ Sắc*3
Top 7Tinh Thần Nguyên*3Hộp Đá Lv6*2Đá Luyện*2Đá Ngũ Sắc*2
Top 8Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Đá Luyện*2Đá Ngũ Sắc*2
Top 9Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Đá Luyện*1Đá Ngũ Sắc*1
Top 10Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Đá Luyện*1Đá Ngũ Sắc*1v