Chuỗi Sự Kiện (11/2 - 13/2)
10-02-2020

Vua Thu Thập

-= Vua Thu Thập =-

Thời gian:
  • 11/2 - 13/2 | Áp dụng: S1 - S215.
Thu thập Hoa Mai.
Hạng 1
Uy Hổ Kỳ*2
Đá Thân Mật Thú Cưng*25
Đá Tăng ST7*1
Đá Huyền Cơ*100
Thiên Ngoại Vẫn Thiết*4
Hạng 2
Uy Hổ Kỳ*1
Đá Thân Mật Thú Cưng*15
Đá Giảm ST7*1
Đá Đột Phá Trang Bị*40
Thiên Ngoại Vẫn Thiết*2
Hạng 3
Uy Hổ Kỳ*1
Đá Thân Mật Thú Cưng*10
Đá Tăng ST6*2
Đá Đột Phá Trang Bị*30
Thiên Ngoại Vẫn Thiết*1
Hạng 4 -5
Hộp Nội Đơn LV3*5
Đá Thân Mật Thú Cưng*10
Đá Tăng ST6*1
Đá Đột Phá Trang Bị*20
Hạng 6 -10
Hộp Nội Đơn LV3*3
Đá Thân Mật Thú Cưng*5
Đá Giảm ST6*1
Đá Đột Phá Trang Bị*15
Hạng 11 – 15
Hộp Nội Đơn LV3*1
Đá Thân Mật Thú Cưng*5
Đá Giảm ST6*1
Đá Đột Phá Trang Bị*10