Chuỗi Sự Kiện (7/2 – 10/2)
06-02-2020

Tiêu tích lũy

-= Tiêu tích lũy =-

Thời gian:
  • 7/2 - 10/2 | Áp dụng từ S1-S215.
Nội dungMốc Tiêu VàngPhần thưởng
Tiêu tích lũy đạt mốc Vàng quy định sẽ được nhận thưởng ko reset200Đỉnh Bạch Lớn*20Lửa Hoa*1Lời Yêu Thương*5
400Đá Đột Phá Trang bị*5Tơ Duyên*1Lời Yêu Thương*10
800Đá Đột Phá Trang bị*5Lửa Hoa*1Lời Yêu Thương*20
1200Hộp Đá Siêu*10Tơ Duyên*3Đặc Tính Tăng Hoàn*2
3000Đá Đột Phá Trang bị*10Lửa Hoa*2Đá Tinh Luyện*5
5000Đá Tăng ST Lv6*1Tơ Duyên*10Ngọc Bội Tuyến*5
10000Đá Tinh Luyện*10Lửa Hoa*3Ngọc Bội Tuyến*10
20000Đá Tinh Luyện*15Lam Điền Ngọc*20Ngọc Bội Tuyến*15
30000Uy Hổ Kỳ*1Long Văn Bích*5Ngọc Bội Tuyến*20
40000Quà Bộ Tiêu Tương*1Đá Thức Tỉnh*5Đá EXP Thời Trang*100
60000Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Tinh Phách Nhanh lv7*1Đá Luyện Cao*4
80000Uy Hổ Kỳ*2Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Đá Thức Tỉnh*10
100000Đá Tinh Luyện Cao*30Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1Quy Giáp*500
130000Đá Chân Tiên*3Tiền Bói*300EXP Đơn Chí Tôn*90
160000Đá Luyện cao*7Quy Giáp*300EXP Đơn Chí Tôn*120
200000Đá Chân Tiên*6Quy Giáp*500EXP Đơn Chí Tôn*150