Chuỗi Sự Kiện (7/2 – 10/2)
06-02-2020

Đổi Quà Hot (Nhiếp Tiểu Thiện)

-= Đổi Quà Hot (Nhiếp Tiểu Thiện) =-

Thời gian:
  • 7/2 - 10/2 | Áp dụng: S1 - S214.
Vât phẩm đổiVật Phẩm nhậnVIPSố lần đổi
Thẻ Quà Tình Duyên*1Hộp Mảnh Thần*10VIP 0 Trở lên1 lần trong suốt sự kiện
Thẻ Quà Tình Duyên*2Đá Luyện*2VIP 0 Trở lên1 lần trong suốt sự kiện
Thẻ Quà Tình Duyên*2Tinh Thần Nguyên*5VIP 0 Trở lên1 lần trong suốt sự kiện
Thẻ Quà Tình Duyên*3Quà Tiềm Năng*10VIP 0 Trở lên1 lần trong suốt sự kiện
Thẻ Quà Tình Duyên*4Phi Hoa Quyến Luyến*1VIP 0 Trở lên1 lần trong suốt sự kiện
Thẻ Quà Tình Duyên*8Đá Thức Tỉnh*5VIP 0 Trở lên1 lần trong suốt sự kiện
Thẻ Quà Tình Duyên*20Thẻ Biến Đổi*1VIP 0 Trở lên1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*1Dưỡng Tâm Đơn*10VIP 0 Trở lênreset mỗi ngày
Vàng*1Quà Tiềm Năng*1VIP 1 trở lênreset mỗi ngày
Vàng*1Quà Tiềm Năng*1Vip 4 trở lênreset mỗi ngày
Vàng*1Tinh Thần Nguyên*2Vip 8 trở lênreset mỗi ngày
Vàng*1 Quà Tiềm Năng*2Vip 10 trở lênreset mỗi ngày
Vàng*3999Uy Hổ Kỳ*1Vip 0 trở lên3 lần trong suốt sự kiện
Vàng*999Đá Thức Tỉnh*1Vip 2 trở lên5 lần/ngày
Vàng*999Đá Thức Tỉnh*1Vip 10 trở lên10 lần/ngày
Vàng*1999Đá Luyện Cao*1Vip 2 trở lên5 lần trong suốt sự kiện
Vàng*999Đá Luyện*1Vip 2 trở lên3 lần trong suốt sự kiện
Vàng*1299Hoa Đăng Sơ ThượngVIP 0 Trở lêntrong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*1299Nền Nguyệt HạVIP 0 Trở lêntrong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*1299Nền Do Túy Xuân PhongVIP 0 Trở lêntrong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*3999Khung Avatar Tường Vân Du DuVIP 0 Trở lêntrong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*200Hộp Mảnh Thần*3Vip 1 trở lên5 lần mỗi ngày
Vàng*200Tinh Thần Nguyên*1Vip 1 trở lên5 lần mỗi ngày
Vàng*100Quà Tiềm Năng*1VIP 0 Trở lên20 lần mỗi ngày
Vàng*300Tinh Hoa Linh Thú*1VIP 8 Trở lên10 lần trong suốt sự kiện
Vàng*150Đá Linh Thú*1VIP 8 Trở lên20 lần trong suốt sự kiện
Vàng*2000Mảnh Tâm Pháp Vàng*10VIP 4 Trở lên5 lần trong suốt sự kiện
Vàng*3000Quà Tiêu Tương*1VIP 4 Trở lên1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*1000Hồn Nhiếp Tiểu Thiện*1VIP 10 trở lên80 lần trong suốt sự kiện
Vàng*49Lam Điền Ngọc*1Vip 2 trở lên100 lần/suốt sự kiện
Vàng*999Long Văn Bích*1Vip 2 trở lên10 lần/suốt sự kiện
Vàng*94Hòa Thị Bích*1Vip 4 trở lên50 lần/suốt sự kiện
Vàng*550Đá Tinh Luyện*10Vip 8 trở lên20 lần suốt sự kiện