Chuỗi Sự Kiện (7/2 – 10/2)
06-02-2020

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 7/2 - 10/2 | Áp dụng từ S1-S214.
Số vàng nạp
Phần thưởng
80
80 Vàng
Tơ Duyên*1
Đá EXP Thời Trang*1
Tinh Thần Nguyên*1
Hoa Lời Yêu Thương*3
200
200 Vàng
Tơ Duyên*1
Đá EXP Thời Trang*2
Tinh Thần Nguyên*1
Hoa Lời Yêu Thương*5
388
400 Vàng
Tơ Duyên*2
Đá EXP Thời Trang*4
Tinh Thần Nguyên*1
Hoa Lời Yêu Thương*10
800
800 Vàng
Tơ Duyên*4
Đá EXP Thời Trang*8
Tinh Thần Nguyên*1
Hoa Lời Yêu Thương*20
1200
1200 Vàng
Tơ Duyên*6
Đá EXP Thời Trang*12
Tinh Thần Nguyên*1
Hoa Lời Yêu Thương*50
2000
2000 Vàng
Tơ Duyên*10
Đá EXP Thời Trang*20
Tinh Thần Nguyên*2
Hoa Lời Yêu Thương*100
4000
4000 Vàng
Tơ Duyên*20
Đá EXP Thời Trang*40
Tinh Thần Nguyên*4
Hoa Lời Yêu Thương*150
6750
6750 Vàng
Tơ Duyên*35
Đá EXP Thời Trang*70
Tinh Thần Nguyên*6
Hoa Lời Yêu Thương*200