Chuỗi Sự Kiện (21/2 – 23/2)
20-02-2020

Quay Thưởng

-= Quay Thưởng =-

Thời gian:
  • 21/2 - 24/2 | Áp dụng S1 - S215.
Nội dung:
  • Nạp đủ 60 vàng được nhận 1 Thẻ May Mắn
  • Tốn Thẻ May Mắn rút thưởng được nhận Thẻ May Mắn (Khóa), rút thưởng kết thúc có thể tặng hảo hữu, nếu hủy sẽ mất cơ hội
  • Thẻ May Mắn (Khóa) có thể tặng hảo hữu, rút thưởng đạt số lượng nhất định có thể trừ Thẻ May Mắn (Khóa) thay cho Thẻ May Mắn
  • Thưởng đã chọn không thể sửa, rút thưởng xong phần thưởng sẽ vào túi
  • Mỗi lần rút thưởng chắc chắn được nhận 1 trong các phần thưởng tự chọn
  • Nhận được Thẻ May Mắn (Khóa) do hảo hữu tặng sẽ được thông báo bằng thư
  • Xu May Mắn tại hoạt động không tích lũy đến lần sau.
Có Mảnh Sóc Con, Quà Ngọc Bội Tím
Chọn phần thưởng nào - sẽ nhận được phần thưởng đó (quay 12 lần chắc chắn nhận hết tất cả phần thưởng đã chọn)