Chuỗi Sự Kiện (10/3 – 12/3)
09-03-2020

BXH Tiêu Phí Quà Bộ Tiêu Tương, Sơn Hải Kinh

-= BXH Tiêu Phí Quà Bộ Tiêu Tương, Sơn Hải Kinh =-

Thời gian:
  • 10/3 - 12/3 | Áp dụng: S1 - S217.
Top Tiêu VàngPhần thưởng
Top 1Quà Bộ Tiêu Tương*1Uy Hổ Kỳ*2Sơn Hải Kinh*3Hòa Thị Bích*30
Top 2Quà Tiêu Tương*1Uy Hổ Kỳ*1Sơn Hải Kinh*2Hòa Thị Bích*20
Top 3Quà Tiêu Tương*1Đá Giảm ST Lv6*2Sơn Hải Kinh*1Hòa Thị Bích*15
Top 4Tinh Thần Nguyên*7Đá Tăng ST Lv6*1Đá Luyện*3Hòa Thị Bích*10
Top 5Tinh Thần Nguyên*5Đá Giảm ST Lv6*1Đá Luyện*2Hòa Thị Bích*10
Top 6Tinh Thần Nguyên*3Hộp Đá Lv6*2Đá Luyện*2Hòa Thị Bích*10
Top 7Tinh Thần Nguyên*3Hộp Đá Lv6*2Đá Luyện*2Hòa Thị Bích*5
Top 8Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Đá Luyện*2Hòa Thị Bích*5
Top 9Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Đá Luyện*1Hòa Thị Bích*5
Top 10Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Đá Luyện*1Hòa Thị Bích*5