Chuỗi Sự Kiện (13/3 – 16/3) - Mừng Thứ 6 Ngày 13
12-03-2020

Thưởng đạt mốc

-= Thưởng đạt mốc =-

Thời gian:
  • 2h ngày 13/3 - 15/3 | Áp dụng: S1 - S217.
Tặng hoaThưởng  
50Tinh Đồ*1EXP Đơn Thú-Lớn*2Trống*1
100Tinh Đồ*2EXP Đơn Thú-Lớn*4Trống*1
200Tinh Đồ*3EXP Đơn Thú-Lớn*6Trống*1
500Tinh Đồ*4EXP Đơn Thú-Lớn*8Trống*2
1000Đá Tinh Luyện*3EXP Đơn Thú-Lớn*10Trống*5
1500Đá Tinh Luyện*3EXP Đơn Thú-Lớn*20Trống*7
2000Đá Tinh Luyện*4EXP Đơn Thú-Lớn*30Trống*10