Chuỗi Sự Kiện (19/5 - 21/5)
18-05-2020

Nạp tích lũy nhận Bánh Ú & Khung Avatar Heo Ủn Ỉn

-= Nạp tích lũy nhận Bánh Ú & Khung Avatar Heo Ủn Ỉn =-

Thời gian:
  • 19.5 - 21.5 | S1 -S221.
Hoàng Long Ngọc, Hòa Thị Bích là 2 item dùng để cường hóa Hình, Hình được cường hóa càng cao, càng tăng sức mạnh toàn team
Số Vàng nạpQuà
200Thiên Hương Lệnh*1Hoa Dâu Dâu*10Hạnh Phúc Đoàn Viên (liên server)*1
388Thiên Hương Lệnh*1Danh Hiệu Nhìn Mà Tức Á*1Đá Thức Tỉnh*2
800Đá Luyện Hóa*1Hoa Dâu Dâu*30Bách Thú Họa Quyển*3
1200Thiên Hương Lệnh*3Hoa Dâu Dâu*40Bách Thú Họa Quyển*5
2000Bánh Ú*3Đá Cầu Vồng*1 (tẩy tư chất pet đỏ 100%)Tim Lung Linh*1
4000Bánh Ú*5Khung Avatar Heo Ủn Ỉn*1Đá Huyền Cơ*10
6750Bánh Ú*5Thiên Hương Lệnh*5Tim Lung Linh*1
13500Bánh Ú*12Đá Tinh Luyện*30Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6
20000Bánh Ú*15Thiên Hương Lệnh*10Tim Lung Linh*3
30000Bánh Ú*20Quà Ngọc Bội Cam*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12
40000Bánh Ú*75Quà Bộ Tinh Hán*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *15
50000Lạc Thần Lệnh*3Giày Dao Quang*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *15
60000Đá Huyền Cơ*200Đá Tẩy Luyện Cao*80Thiết Ngoại Vẫn Thiết *30