Chuỗi Sự Kiện (22/12 - 24/12)
21-12-2020

Nạp tích lũy Nhận Hộp Trái Cây - Đổi La Y Phồn Hoa Mộng

-= Nạp tích lũy Nhận Hộp Trái Cây - Đổi La Y Phồn Hoa Mộng =-

Thời gian:
  • 22/12 - 24/12 | S1-S232.
Long Văn Bích là vật phẩm hiếm dùng để nâng cấp Hình.
Số Vàng nạpQuà
80Hộp Trái Cây*2Thức Ăn-Thấp*3Đá Huyền Cơ*2
388Hộp Trái Cây*3Thức Ăn- Cao*1Đá Huyền Cơ*3
800Hộp Trái Cây*5Kim Đan Thú Cưng*1Kim Cang Bồ Đề*1
1200Hộp Trái Cây*7Đá Thức Tỉnh*5Lưu Vân Phách*5
2000Hộp Trái Cây*10Quà Tiềm Năng*10Nguyệt Hoa Tán*5
4000Hộp Trái Cây*15Bách Thú Họa Quyển*10Lưu Vân Phách*10
6750Hộp Trái Cây*40Đá Huyền Cơ*30Tim Linh Lung*1
13500Hộp Trái Cây*60Đá Huyền Cơ*50Tu Luyện Đơn*50
20000Hộp Trái Cây*80Đá Huyền Cơ*80Tu Luyện Đơn - Thượng*10
30000Hộp Trái Cây*150Dao Quang Ngoa*1Thông Thiên Hoàn*3
40000Hộp Trái Cây*250Đá Thiên Cơ*2Cơ Duyên Ngụy Tín Lăng*1
50000Đinh Phong Châu*5Đá Thiên Cơ*5Lạc Thần Lệnh*8