Chuỗi Sự Kiện (4/1 – 6/2)
03-02-2020

Đổi Quà Siêu Hot (Hoa Mai)

-= Đổi Quà Siêu Hot (Hoa Mai) =-

Thời gian:
  • 4/2 - 7/2 | Áp dụng: S1 - S214.
Vật Phẩm đổiVật Phẩm nhậnSố lần đổi trong suốt sự kiệnĐiều kiện
Hoa Mai*130Đá Tinh Luyện*3010 lầnVip 1 trở lên
Hoa Mai*100Đá Tinh Luyện Cao*520 lầnVip 1 trở lên
Hoa Mai*5Túi Điểm Rèn Lớn*1030 lầnVip 1 trở lên
Hoa Mai*3Đá EXP Thời Trang*1200 lầnVip 2 trở lên
Hoa Mai*5EXP Đơn Siêu*10100 lầnVip 2 trở lên
Hoa Mai*20Dưỡng Tâm Đơn*5010 lầnVip 2 trở lên
Hoa Mai*10Cửu Âm Chân Kinh*1010 lầnVip 2 trở lên
Hoa Mai*10Đá Thức Tỉnh*15 lầnVip 2 trở lên
Hoa Mai*7Tinh Thần Nguyên*110 lầnVip 2 trở lên
Hoa Mai*250Đá Tiến Cấp Trân Bảo*11 lầnVip 4 trở lên
Hoa Mai*100Vé Biến Đổi*11 lầnVip 4 trở lên
Hoa Mai*200Ngọc Côn Lôn*53 lầnVip 8 trở lên
Hoa Mai*200Đá Chân Tiên*110 lầnVip 8 trở lên
Hoa Mai*500Tinh Hoa Đồ Đỏ*52 lầnVip 8 trở lên
Hoa Mai*150Mảnh Sóc Con*58 lầnVip 8 trở lên
Hoa Mai*999Quà Ngọc Bội Cam*11 lầnVip 10 trở lên
Hoa Mai*1199Sóc Con*11 lầnVip 10 trở lên
Hoa Mai*2299Hồn Phùng Tiểu Linh*2001 lầnVip 8 trở lên
Hoa Mai*2299Hồn Vệ Thúc Bảo*2001 lầnVip 8 trở lên